house rules

House Rules

Huisregels ¨De Nuie Geusselt Zaol´


Wij houden ons aan de geldende covid regels bij toegang & evenementen!

TOEGANGSREGELS:

1. Je moet minimaal 18 jaar zijn voor toegang en bij twijfel ben je verplicht een legitimatiebewijs te tonen, als geen evenement plaats vind (normale openingsuren) gelden er geen verplichtingen aan leeftijd voor toegang, wel schenken wij altijd pas alcohol vanaf 18+.

2. Onze gasten dienen er verzorgd uit te zien bij evenementen. Bijvoorbeeld: geen sportkleding of sportschoenen; geen kapotte kleding; geen obscene kleding; geen hoofdletters; geen vuile kleren en een onverzorgd uiterlijk.

3. Bij gedrag dat door andere bezoekers of onze medewerkers als intimiderend, bedreigend, geïntimideerd of ongewenst wordt ervaren, kan de toegang worden geweigerd. Mocht dit op de locatie gebeuren, dan kunt u een waarschuwing krijgen of wordt u van de locatie verwijderd. Door verwijdering wordt u in de toekomst de toegang ontzegd.

4. Wij behouden ons het recht voor om groepen groter dan 4 personen te weigeren.

5. Op specifieke thema-avonden kan een dresscode gelden. Dit wordt bekend gemaakt op flyers, posters en op de website. Wanneer je niet aan de dresscode voldoet, kan de toegang worden geweigerd.

6. Bij De Nuie Geusselt Zaol is het ten strengste verboden om drugs te hebben, te gebruiken en/of te verhandelen. Alle gasten kunnen te allen tijde worden gecontroleerd bij een bezoek aan De Nuie Geusselt Zaol. Bij bewijs van overtreding worden gasten verwijderd en is er onmiddellijk een lokaal verbod van toepassing. De politie kan te allen tijde verwittigd worden.

7. Het is ten strengste verboden om, in de ruimste zin van het woord, wapens in De Nuie Geusselt Zaol te hebben. Wanneer er een vermoeden bestaat, naar het uitsluitend oordeel van de directie van De Nuie Geusselt Zaol, van gevaar voor de gezondheid, veiligheid en/of gevaar voor de openbare orde, dan zullen alle zaken worden ingenomen en zal de toegang worden geweigerd.

8. Toegang wordt geweigerd op evenementen wanneer gasten rugzakken, koffers of tassen groter dan A4-formaat hebben.

9. Het is altijd niet toegestaan ​​eten & drinken mee te nemen.

10. Gasten kunnen bij de ingang van De Nuie Geusselt Zaol gevraagt worden een veiligheidscontrole te ondergaan. Bij weigering wordt de toegang tot De Nuie Geusselt Zaol ontzegd.

11. Indien de beveiliging vermoedt dat de gast onder invloed is van alcohol of drugs, kan de gast de toegang tot De Nuie Geusselt Zaol worden ontzegd.

12. Wanneer het te druk is in De Nuie Geusselt Zaol of wanneer er een speciaal uitnodigingsbeleid van toepassing is, behouden wij ons het recht voor om de toegang te weigeren.

13. Huisdieren zijn binnen onze locatie niet toegestaan! Op ons terras wel mits deze zich kunnen gedragen en rustig zijn.


HUISREGELS:

1. Wij verwachten van onze bezoekers dat zij tijdens hun verblijf in De Nuie Geusselt Zaol een positieve en tolerante houding hebben ten opzichte van andere gasten en onze medewerkers, ongeacht hun afkomst, cultuur, geslacht, seksuele geaardheid, religie en leeftijd.

2. Gasten die ziek zijn (onder invloed van alcohol of drugs), zich misdragen, lastigvallen, bedreigen, intimideren of ander ongewenst gedrag vertonen, worden van de locatie verwijderd en krijgen geen vergoeding.

3. Het gebruik van de garderobe is verplicht. Jassen, jassen, helmen en schoudertassen (indien toegestaan, zie punt 8 van het entreebeleid) dienen in de garderobe te worden opgeborgen.

4. Het is niet toegestaan ​​te roken in De Nuie Geusselt Zaol, met uitzondering van ons terras. Overtredingen van deze regel kunnen een boete opleveren en gasten kunnen uit De Nuie Geusselt Zaol worden verwijderd. Officiële sancties kunnen worden opgelegd aan de overtreder.

5. In noodsituaties dient u ALTIJD de instructies van het personeel op te volgen.

6. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verwondingen en/of vermissing of beschadigde goederen.


*
Wanneer gasten aan de deur worden geweigerd of van de locatie worden verwijderd vanwege een van de omstandigheden van het entreebeleid of de huisregels, vindt er geen restitutie of compensatie plaats.
*


GARDEROBE REGELS:

1. Gebruik van de garderobe is op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot "bewaring" is niet van toepassing op de overeenkomsten tussen De Nuie Geusselt Zoal en gebruikers van de garderobe.

2. Voor gebruik van de garderobe wordt een vaste prijs van € 2,- per item, contant te betalen. Geaccepteerde artikelen zijn jassen, jassen, tassen, helmen en paraplu's. Deze of soortgelijke artikelen mogen niet mee naar binnen, behalve portemonnees of kleine handtassen. Zaken met een waarde van € 150,- of meer mogen niet in bewaring worden gegeven. De Nuie Geusselt Zaol aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, vermissing of vermissing van zaken.
Indien gebruik van garderobe zonder toezicht plaats vind bent u zelf geheel aansprakelijk voor spullen.

3. Ingeleverde jassen, jassen en tassen dienen vrij te zijn van inhoud. Eventuele inhoud van jassen, jacks en tassen valt niet onder het beheer en de verantwoordelijkheid van De Nuie Geusselt Zaol.

4. De Nuie Geusselt Zaol is gerechtigd de inhoud van de ingeleverde zaken te controleren. De Nuie Geusselt Zaol behoudt zich het recht voor om voorwerpen die te waardevol, te groot of ongebruikelijk zijn of voorwerpen met (mogelijk) verboden, gevaarlijke of verdachte inhoud te weigeren. De klant vrijwaart De Nuie Geusselt Zaol voor schade veroorzaakt door de (inhoud van) de ingeleverde zaken.

5. Voor elk ingeleverd artikel wordt één bon verstrekt. Retourneren van artikelen is alleen mogelijk op vertoon van de bon aan de garderobemedewerker. Dit geldt ook voor het tijdelijk retourneren van artikelen. Bij de tijdelijke retour moet opnieuw een nieuwe bon worden afgegeven, tegen betaling van
€ 2,- per stuk.

6. Bij verlies van uw bon zal De Nuie Geusselt Zaol, na sluiting of aan het einde van het evenement, alles in het werk stellen om het item terug te vinden. Indien geen bon kan worden getoond, is De Nuie Geusselt Zaol op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen.

7. De Nuie Geusselt Zaol zal uiteraard trachten alle in bewaring gestelde voorwerpen te beveiligen en te controleren. De Nuie Geusselt Zaol kan niet garanderen dat de artikelen te allen tijde worden geretourneerd, noch garanderen dat deze in dezelfde (onbeschadigde) staat worden geretourneerd.

8. De gebruiker is verplicht de ingeleverde zaken voor het verlaten van De Nuie Geusselt Zaol bij de garderobe af te halen. Indien de zaken niet zijn afgehaald voor het einde van de sluiting van de garderobe en in ieder geval voor het tijdstip dat de bewaking van de garderobe eindigt, stopt de aansprakelijkheid van De Nuie Geusselt Zaol door het ontbreken van toezicht en de toegankelijkheid van de garderobe door derden. Claims de dag na het evenement worden niet in behandeling genomen.

9. Eventuele schade dient onverwijld dezelfde avond of direct bij inlevering van de zaken aan het garderobepersoneel te worden gemeld. Indien blijkt dat een artikel op de avond zelf niet kan worden geretourneerd, dient dit direct te worden gemeld aan de directie. .

10. De Nuie Geusselt Zaol is niet aansprakelijk voor schade aan de gebruiksvoorwerpen, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van De Nuie Geusselt Zaol of haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van De Nuie Geusselt Zaol is altijd beperkt tot € 150,- per ingeleverd object (inclusief inhoud).


DISCLAIMER:

De inhoud van deze website is op geen enkele wijze juridisch bindend. De inhoud van deze website wordt regelmatig gewijzigd. De Nuie GEusselt Zaol is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Het gebruik van deze site is op eigen risico. De Nuie Geusselt Zaol is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (de inhoud van) deze website.

Bij de meeste evenementen worden foto's en videobeelden gemaakt voor promotionele doeleinden en publicatie op deze website en social media pagina's van De Nuie Geusselt Zaol. Door De Nuie Geusselt Zaol te bezoeken, geef je aan dat je misschien gefotografeerd of gefilmd wordt.

Wijzigingen in prijzen en (inloop)tijden zijn voorbehouden.

UVH:

Op De Nuie Geusselt Zaol zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Dit zijn de voorwaarden waarop horecagelegenheden zich in Nederland vestigen, zoals hotels, restaurants, bars en aanverwante bedrijven.

ACCESS RULES:

1. You must be at least 18 years old for access and in case of doubt you are obliged to show proof of identity, if no event takes place (normal opening hours) there are no obligations regarding age for access, but we always serve alcohol from 18+.

2. Our guests must look good at events. For example: no sportswear or sports shoes; no torn clothes; no obscene clothing; no capital letters; no dirty clothes and a unkempt appearance.

3. In case of behavior that is perceived as intimidating, threatening, intimidating or undesirable by other visitors or our employees, access can be refused. Should this happen at the location, you may receive a warning or be removed from the location. Deletion will deny you access in the future.

4. We reserve the right to refuse groups larger than 4 people.

5. A dress code may apply on specific theme evenings. This will be announced on flyers, posters and on the website. If you do not comply with the dress code, access may be refused.

6. At De Nuie Geusselt Zaol it is strictly forbidden to have, use and/or trade drugs. All guests can be checked at any time when visiting De Nuie Geusselt Zaol. Upon evidence of violation, guests will be removed and a local ban will apply immediately. The police can be notified at any time.

7. It is strictly forbidden to have weapons, in the broadest sense of the word, in De Nuie Geusselt Zaol. If there is a suspicion, in the sole judgment of the management of De Nuie Geusselt Zaol, of a danger to health, safety and/or danger to public order, all items will be seized and access will be refused.

8. Entry will be denied at events when guests have backpacks, suitcases or bags larger than A4 size.

9. It is always not allowed to bring food & drinks.

10. Guests may be asked to undergo a security check at the entrance to De Nuie Geusselt Zaol. In case of refusal, access to De Nuie Geusselt Zaol will be denied.

11. If security suspects that the guest is under the influence of alcohol or drugs, the guest may be denied access to De Nuie Geusselt Zaol.

12. When it is too busy in De Nuie Geusselt Zaol or when a special invitation policy applies, we reserve the right to refuse entry.

13. Pets are not allowed within our location! On our terrace, provided they can behave and are quiet.


HOUSE RULES:

1. During their stay at De Nuie Geusselt Zaol, we expect our visitors to have a positive and tolerant attitude towards other guests and our employees, regardless of their origin, culture, gender, sexual orientation, religion and age.

2. Guests who are ill (under the influence of alcohol or drugs), misbehave, harass, threaten, intimidate or exhibit other undesirable behavior will be removed from the venue and will not be reimbursed.

3. The use of the cloakroom is mandatory. Coats, jackets, helmets and shoulder bags (if allowed, see point 8 of the entrance policy) must be stored in the cloakroom.

4. It is not allowed to smoke in De Nuie Geusselt Zaol, with the exception of our terrace. Violations of this rule may result in a fine and guests may be removed from De Nuie Geusselt Zaol. Official sanctions may be imposed on the violator.

5. In emergency situations, ALWAYS follow the instructions of the personnel.

6. The management accepts no liability for any injuries and/or loss or damaged goods.


*
If guests are refused at the door or removed from the venue due to any of the circumstances of the entrance policy or house rules, no refund or compensation will be made.
*


WARDROBE RULES:

1. Use of the cloakroom is at the user's own risk. Title 9 Book 7 of the Dutch Civil Code with regard to "storage" does not apply to the agreements between De Nuie Geusselt Zoal and users of the cloakroom.

2. A fixed price of € 2 per item, to be paid in cash, will be charged for use of the cloakroom. Accepted items are jackets, coats, bags, helmets and umbrellas. These or similar items are not allowed inside, except for purses or small handbags. Items with a value of € 150 or more may not be deposited. De Nuie Geusselt Zaol does not accept any liability for damage, loss or loss of items.
If the cloakroom is used without supervision, you are fully liable for belongings.

3. Coats, jackets and bags returned must be free of contents. Any content of coats, jackets and bags is not under the management and responsibility of De Nuie Geusselt Zaol.

4. De Nuie Geusselt Zaol is entitled to check the contents of the items returned. De Nuie Geusselt Zaol reserves the right to refuse items that are too valuable, too large or unusual or items with (possibly) prohibited, dangerous or suspicious content. The customer indemnifies De Nuie Geusselt Zaol against damage caused by the (contents of) the items returned.

5. One voucher will be issued for each item submitted. Returning items is only possible upon presentation of the receipt to the cloakroom employee. This also applies to the temporary return of items. With the temporary return, a new voucher must be issued again, against payment of
€ 2 each.

6. If your voucher is lost, De Nuie Geusselt Zaol will make every effort to find the item after closing or at the end of the event. If no receipt can be shown, De Nuie Geusselt Zaol is in no way liable for the consequences.

7. De Nuie Geusselt Zaol will of course try to secure and check all objects placed in its custody. De Nuie Geusselt Zaol cannot guarantee that the items will be returned at all times, nor guarantee that they will be returned in the same (undamaged) condition.

8. The user is obliged to collect the items returned from the cloakroom before leaving De Nuie Geusselt Zaol. If the items have not been collected before the closure of the cloakroom and in any case before the time that the surveillance of the cloakroom ends, De Nuie Geusselt Zaol's liability ends due to the lack of supervision and the accessibility of the cloakroom by third parties. Claims made the day after the event will not be considered.

9. Any damage must be reported to the cloakroom staff immediately the same evening or immediately when the goods are returned. If it appears that an item cannot be returned on the evening itself, this must be reported immediately to the management. .

10. De Nuie Geusselt Zaol is not liable for damage to the utensils, except for damage caused by intent or gross negligence on the part of De Nuie Geusselt Zaol or its employees. Liability for indirect or consequential damage is excluded. The liability of De Nuie Geusselt Zaol is always limited to € 150 per object returned (including content).


DISCLAIMER:

The content of this website is in no way legally binding. The content of this website is changed regularly. De Nuie GEusselt Zaol is not liable for incorrect or incomplete information on this website. Use of this site is at your own risk. De Nuie Geusselt Zaol is in no way liable for any damage whatsoever resulting directly or indirectly from the use of (the content of) this website.

At most events, photos and video images are taken for promotional purposes and for publication on this website and social media pages of De Nuie Geusselt Zaol. By visiting De Nuie Geusselt Zaol, you indicate that you may be photographed or filmed.

Changes in prices and (walk-in) times are reserved.

UVH:

The Uniform Conditions Horeca (UVH) apply to De Nuie Geusselt Zaol. These are the conditions under which catering establishments establish themselves in the Netherlands, such as hotels, restaurants, bars and related businesses.